یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


cPanel Server Management
cPanel Dedicated & VPS Server Management
$26.00 USD ماهانه
$72.00 USD سه ماهه
$140.00 USD شش ماهه
$275.00 USD سالانه

DirectAdmin Server Management
Direct Admin Dedicated & VPS Server Management
$30.00 USD ماهانه
$84.00 USD سه ماهه
$165.00 USD شش ماهه
$325.00 USD سالانه

Directadmin Server Management Revised
Direct Admin Dedicated & VPS Server Management
$30.00 USD ماهانه
$84.00 USD سه ماهه
$165.00 USD شش ماهه
$325.00 USD سالانه

Plesk Server Management
Linux / Windows Plesk Dedicated & VPS Server Management
$35.00 USD ماهانه
$100.00 USD سه ماهه
$195.00 USD شش ماهه
$390.00 USD سالانه

Webmin Server Management
Webmin Server Management & Administration
$50.00 USD ماهانه
$144.00 USD سه ماهه
$285.00 USD شش ماهه
$570.00 USD سالانه

Linux Plain Server - CentOS/RedHat/Fedora
Linux Plain Dedicated & VPS Server Management - CentOS/RedHat/Fedora/Ubuntu OS Supported
$75.00 USD ماهانه + $25.00 USD هزینه تنظیم
$218.00 USD سه ماهه + $18.00 USD هزینه تنظیم
$438.00 USD شش ماهه + $12.00 USD هزینه تنظیم
$876.00 USD سالانه + $1.00 USD هزینه تنظیم

Server Migration plan
Migrate server from any panel to any compatible panel
$0.49 USD به صورت یک بار

Directadmin Proactive Management
The proactive Server Management plan for Directadmin.
$74.99 USD ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution